ഫാക്ടറി ടൂർ

 ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ 

555

ഉത്പാദന ശിൽപശാല

factory01
factory02
IMG_7381
factory08
factory05
factory06
factory07

ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക പ്രദർശനത്തിന്റെ ഫോട്ടോ

factory01